Årsmöte 2012

Dagordning
Årsmöte i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner 16 mars 2013

1.    Mötets öppnande
Mötet öppnades av Storhacken Björn Samuelsson som önskade alla välkomna.

2.    Val av presidium
a. Val av mötesordförande
Blev Birgitta Samuelsson
b. Val av sekreterare
Kjell Björnstad
c. 2 justerare tillika rösträknare
Stig Dahlén och Åke Andersson

3.    Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Ja!

4.    Fastställande av dagordning
Ja!

5.    Verksamhetsberättelse för 2012
Ja, se separat verksamhetsberättelse

6.    Ekonomisk berättelse
Vi hade 5966 kronor i kassan

7.    Revisorernas berättelse
Godkänd? Ja!, Revision? Ja!
Julle tog upp frågan om Kalenderår? Ingen begrep vad han sa.
Föra över tillgångar? Ja! Ansvarsfrihet för styrelsen? Ja!

8.    Fastställande av balans- och resultaträkning
Bifölls

9.    Styrelsens ansvarsfrihet
Ja!

10.Fastställande av medlemsavgift 2013
129:- dvs samma pris som för tre 900 grams Hackkorvsringar på Konsum på Norrstrand 1 januari 2013.

11.Val
a) Val av Skinnhållare 2 år(kassör)
Bola Sjögren
b) Val av ett 1 Korngryn (ledamöter)
Karin Vogt
c) Val av 1 Smet 1 år
Sören Knutsson
d) Val av två Hackare (revisorer)
Kenneth Karlsson och Alf Nilsson
e) Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer 1år
Kjell Björnstad och Sten
12. Motioner
Inga
13. Verksamhet 2013
Önskan om idéer till styrelsen. Jubileum?
14. Övriga frågor
Adjungtera styrelsen: AT Hackare: Torill Överby
15. Mötets Avslutande
Ja

Comments are closed.