Protokoll vid årsmötet för verksamhetsåret 2015

14 Mar  0 Okategoriserade

Protokoll vid årsmötet för verksamhetsåret 2015 i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner!!!

 1. Val av mötesordförande
  Bola Sjögren blev mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare: Kjell Björnstad hade redan börjat anteckna så mötet valde honom
  Val av två justerare tillika rösträknare: Anders Johansson och Martin Ekberg
  4. Mötets behöriga utlysande!: Ja!
  5. Fastställande av dagordning: Vi tar den!
  6. Verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning: Kjell Björnstad läste verksamhetsberättelsen och Bola Sjögren drog siffrorna
  7. Revisionsberättelse: Conny Eriksson fixar
  8. Styrelsens ansvarsfrihet: Ja!
  9. Bekräftelse om fastställd medlemsavgift för nästa verksamhetsår: 143, 70 dvs 145 kr
  10. Budget – Vi använder inte mer pengar än vi har i kassan!: Bra budget så den tog vi!
 3. Val av Mästerhack/storhack på 1 år, Björn Samuelsson: Ja
  12. Val av Kôrvskrivare (sekreterare) på 2 år – Kjell Björnstad: Ja
  13. Val av ett Korngryn (ledamot) 2 år – Ann Sörensen: Ja
  14. Val av två Hackare (revisorer) på 1 år, :Nyval Conny Eriksson, Omval Stig Dahlen: Båda valdes enhälligt!
  15. Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer.: det blev Sten Dahlberg och Christer Höglund
  16. Hackkorvsfrämjare 2015 – Björn Ling & Johan Östlund 17. Motioner: Ingen
  18. Övriga frågor: Ingen
  19. Mötets Avslutande: Jajamensan!

Comments are closed.