Årsmötet 2010 för verksamhetsåret 2009

Årsmöte kulturföreningen Hackkorvens vänner

Datum: 13/3 2010

§ 1. Mötes öppnande

§ 2. Val av mötesordförande: Birgitta Gauffin

§ 3. Val av mötessekreterare: Jenny Eklund

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare: Kjell Björnstad och Christer Höglund

§ 5. Mötets behöriga utlysande. Årsmötet konstaterade att mötet var utlyst enligt alla konstens regler.

§ 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 7. Verksamhetsberättelse enligt nedan godkändes av mötet, inklusive balans- och resultaträkning.

Verksamhetsberättelse 2009 för Hackkorvens vänner

Under året som gått har har vår silvrigt gråa godbit verkligen fått en framlyft position genom hjälp från sina vänner i föreningen. Exempelvis bjöds 500 lycksaliga karlstadsbor på smakprov under Hackkorvens dag, som firades under massornas jubel på Stora Torget den 24 oktober. Samtidigt utsågs landshövding Eva Eriksson utsågs under synnerligen högtidliga former och pressens närvaro till Årets hackkorvsfrämjare 2009.
Men Hackkorvens vänner har inte nöjt sig med att stanna i Värmland. Nej, man har också skaffat sig en  ambassadör i Italien, vid namn Conny Ericsson. Även stockholmarna fick sin beskärda dos och hackkorvsshow i samband med Smaklustmässan. Dessutom anordnades en hackkorvsutflykt till Finland där man missionerade om den gråa smeten genom att bjuda 500 gäster på en värmländsk buffé med hackkorven som ett centralt och betydelsefullt inslag i festligheterna, vilket genast gav upphov till intressanta middagssamtal.
Hackkorven stannar dock inte i Europa. Genom sin grupp på Facebook når den till hela världen, och framför allt den yngre målgruppen.
Under året bearbetades Konsum Värmland för att på så sätt förmås att bjuda på hackkorv istället för falukorv under stämmorna. Efter omröstning förlorade hackkorven med 40-60, dock efter otillåtna mutor från falukorvsfrämjarna.
Årsstämman genomfördes den 14 mars med sedvanlig hackkorvsprovning.  En medlemsträff anordnades också på Bishop i Karlstad den 6 maj i samband med pubens sedvanliga hackkorvsonsdag. Terassen har under åren ständigt lyft fram hackkorvens storslagenhet under middagar, catering och andra tillställningar. Dessutom  har diverse andra ståuppshower, enmansbragder och gruppövningar genomförts för att främja värmländsk mat i allmänhet och hackkorv i synnerhet.

§ 8. Revisionsberättelsen innehöll inga konstigheter varför mötet beslutade att i enighet med förslaget föra vinsten över till nya verksamhetsåret.

§ 9. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Medlemsavgiften fastställdes till 119 kronor vilket är priset för 3 ringar hackkorv i butik på enligt stadgarna fastslagen dag.

§ 11. Årsmötet överlät åt styrelsen att upprätta budget för verksamhetsåret och kontinuerligt lägga ut aktiviteterna på hackkorven.se.

§ 12. Val av storhack: Mötet beslutade att välja Björn Samuelsson till storhack för en period av 2 år.

§ 13. Val av körvskrivare: Mötet beslutade att välja Jenny Eklund till korvskrivare för en period av 2 år.

§ 14. Val av korngryn: Mötet beslutade att välja Birgitta Gauffin till korngryn för en period av 1 år.

§ 15. Val av smet: Mötet beslutade att välja Sören Knutsson till smet för en period av 1 år, (vilket bör ske varje år).

§ 16. Val av två hackare: Mötet beslutade att välja Alf Nilsson och Kenneth Carlsson till hackare för en period av 1 år.

§ 17. Val av recepteur: Mötet beslutade att välja Kjell Björnstad och Christer Höglund till recepteur för en period av 1 år.

§ 18. Årets hackkorvsfrämjare. Årsmötet beslutade att utmärkelsen utses i samband med hackkorvsdagen den första lördagen i oktober efter älgjakten, och att nomineringar kan ske ända fram tills sista styrelsemötet innan hackkorvsdagen.

§ 19. Inga motioner fanns att behandla.

§ 20. Behandling av förslag till stadgeändring. Förslaget innebär att Värmlands sittande landshövding alltid och per automatik är ständig överbeskyddare och hedersmedlem av kulturföreningen Hackkorvens vänner. Förslaget godkändes enhälligt av årsmötet.

§ 21. Övriga frågor.
• Styrelsens förslag på verksamhetsplan, se nedan, godtogs enhälligt av årsmötet med tillägget att alla verksamheter i god tid ska ut på facebook och webbplats etc. Årsmötet konstaterade även att andra aktiviteter gärna får tillkomma, och att medlemmarna i så fall ska informeras i förväg via webbplatsen/e-post/facebook. En aktivitet som tillkom redan under mötet var utskick av ett pressmeddelande lagom till våffeldagen som ska påvisa möjligheten att förhöja våfflorna med hackkorv.
Förslag verksamhetsplan för Hackkorvens vänner 2010:
– Hackkorvsfest för lågstadiebarnen i Kil, ev i Fagerås under våren. (Ev sponsrat av Konsum Värmland.)
– Hackkorvsförsäljning/provsmakning i samarbete med föreningen Värmlandsmat på Bondens marknad första lördagen i oktober.
– Besök på Åsfjärdsskolan i mars, eventuellt kan det utvecklas till en utbildningsdag kring värmländsk mat i allmänhet och hackkorv i synnerhet.
– Hackkorvsbjudning den 10 juli i Mariebergsskogen i samarbete med Friska Karlstad.
– Försök till medverkan på Arvikafestivalen 2010.
– Högtidlighållandet av Hackkorvsdagen den 23 oktober, med storståtlig utdelning av pris till Årets hackkorvsfrämjare.

• Alla medlemmar uppmanades att främja värmländsk mat i allmänhet och hackkorv i synnerhet, vilket exempelvis kan ske genom systematisk bearbetning av Konsum Värmland när det gäller införande av hackkorv som bjudmat på alla stämmor, istället för den nu allenarådande och betydligt tristare falukorven.

§ 22. Mötets avslutande

Korvskrivare:

Jenny Eklund

Justerare:

Kjell Björnstad

Christer Höglund