Sällskapets stadgar

Stadgar för Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner

§ 1 Namn
Kulturföreningens namn är Sällskapet Hackkorvens Vänner.

§ 2 Säte
Sällskapet har sitt säte i Karlstad.

§ 3 Ändamål
*  Sällskapet HCKK´s Vänner har som syfte att med glatt sinne bevara värmländska traditioner knutna till Hackkôrv.
*  Sällskapet skall stimulera en utveckling där Hackôrven blir accepterad som kulturbärande symbol för en gedigen värmländsk måltid i goda vänners lag.
*  Sällskapet skall genom samkväm missionera budskapet till Värmlänningar, både i länet och de som av olika skäl är boende i exil.
*  Sällskapet skall stödja grupper som vill anamma den årliga och internationella Hackkôrvsdagen – som infaller ”lördagen efter älgjakta”, där Hackkôrven serveras och avnjutes i samklang med dragspel, Gustav Fröding och Gunnar Ehne.
*  Sällskapet skall verka för att Hackkörven vinner upprättelse och blir officiell landskapsrätt för Värmland.

§ 4 Motto
Sällskapets motto är: ” Hackkôrv är mer än mat!”

§ 5 Medlemskap
För att bli medlem krävs att person/organsiation, vill verka för Sällskapet syfte och erlägger fastställd årsavgift. Årsavgiften betalas till föreningskontot.

§ 6 Uteslutning
Uteslutning kan ske om medlem motverkar Sällskapet syfte, slutar äta hackkorv eller inte längre uppfyller kraven för medlemskap.
Styrelsen beslutar med två tredjedelars majoritet om uteslutning sk HACKWA.

§7  Medlemsavgift
Årsavgiften motsvarar priset av 3 ringar Hackkôrv om 900 gr i en utvald dagligvaruhandel. Datum för avstämning är den 10 januari årligen. Resultatet tillkännages på hemsidan.

§8  Räkenskapsår
Räkenskapsåret är kalenderår.

§9  Årsmöte
Årsmötet är Sällskapets högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång där Hackkôrv skall serveras.
Styrelsen skall kalla till årsmöte minst tre veckor i förväg.

Extra årsmöte kan utlysas om två tredjedelar av medlemmarna begär detta.

Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan årsmötet och skickas ut till medlemmarna senast en vecka innan mötet.

Årsmötet kan utse hedersmedlemskap till den som verkat för och bidragit till extra uppmärksammande insatser som gagnar Hackkôrvens existens.

På årsmötet skall följande punkter tas upp:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning
7. Revisionsberättelse
8. Styrelsens ansvarsfrihet
9. Bekräftelse om fastställd medlemsavgift för nästa verksamhetsår
10. Budget
11. Val av Storhacken (ordförande)
12. Val av Kôrvskrivare (sekreterare)
13. Val av Skinnhållare (kassör)
14. Val av två Korngryn (ledamöter)
15  Val av en Smet (vice suppelant)
15. Val av två Hackare (revisorer)
16. Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer
17. Årets Hackorvsfrämjare
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets Avslutande

§ 10  Rösträtt
Varje medlem har var sin röst.

§ 11  Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och en vicesuppleant . Styrelsen ordinarie ledamöter väljs på 2 år.

§ 12  Styrelsen uppdrag och firmateckning
Styrelsen äger rätt att ta beslut om Sällskapet i enlighet med årsmötets beslut och företräda Sällskapet utåt.
Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var sig. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 13  Stadgeändringar
Sällskapets stadgar kan, om det nu skall vara nödvändigt, ändras vid ordinarie årsmöte. Förutsatt att ändringsförslaget är med skickat i kallelsen och att minst två tredje delar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna biträder ändringsförslaget.

§ 14  Upplösning och disposition av eventuella tillgångar
Beslut om upplösning av Sällskapet skall ske på två på varandra följande årsmöten där två tredje delars majoritet krävs. Kvarvarande tillgångar doneras till ett värmländskt kulturarrangemang som gärna serverar Hackkorv.