Årsmötesprotokoll för 2013

Årsmöte i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner 8 mars 2014
1.     Mötets öppnande
Mötet öppnades av Storhacken Björn Samuelsson som önskade alla välkomna.
2.     Val av presidium
a. Val av mötesordförande
Blev Birgitta Samuelsson
b. Val av sekreterare
Kjell Björnstad
c. 2 justerare tillika rösträknare
Lars Järner och Maud Järner
3.     Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Ja!
4.     Fastställande av dagordning
Ja!
5.     Verksamhetsberättelse för 2012
Ja, Birgitta läser med vacker röst. se separat verksamhetsberättelse
6.     Revisorernas berättelse
Framförs av Birgitta på ett förnämligt sätt. Godkänt.
7.     Ekonomisk berättelse
Bola redogör för det hela. 59 medlemmar.  Resultat på 6911 kronor Revisorernas berättelse
Godkänd? Ja!, Revision? Ja!
Föra över tillgångar? Ja! Ansvarsfrihet för styrelsen? Ja!
8.     Fastställande av balans- och resultaträkning
Bifölls
9.     Styrelsens ansvarsfrihet
Ja!
10.   Fastställande av medlemsavgift 2014
141:- dvs samma pris som för tre 900 grams Hackkorvsringar på Konsum på Norrstrand 1 januari 2014.
11.   Val
a) Val av Storhack 2 år(ordförande)
Björn Samuelsson
b) Val av ett 1 Korngryn 2 år (ledamöter)
Bosse Basket
c) Val av 1 Smet 1 år
Sören Knutsson
d) Val av två Hackare (revisorer)
Stig Dahlén och Alf Nilsson
e) Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer 1år
Kjell Björnstad och Sten Dahlberg
12. Motioner
Inga
13. Verksamhet 2014
Jubileum? Styrelsen bestämmer. Manifestation i Stockhom?
14. Övriga frågor
Inga relevanta, men en person frågade: Vad är Hackkorv?
15. Mötets Avslutande
Ja, tack!