Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid årsmötet för verksamhetsåret 2016 i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner

Storhacken hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 1. Till mötesordförande valdes Birgitta Samuelsson
 2. Mötessekreterare blev Bo Göran Sjögren
 3. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Sten Dahlberg och Torbjörn Sjöholm
 4. Mötet ansågs behörigt utlyst.
 5. Dagordning fastställdes men ändrades något senare med anledning av motionen..
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Styrelsen fick ansvarsfrihet av årsmötet
 9. Inkommen motion, om att behålla Sällskapet men utan formell föreningsstruktur. Motionen avslogs.
 10. Medlemsavgiften får beslutas på nästa årsmöte.
 11. Budget – vi gör inte av med mer än vad vi har!
 12. Val av ledamöter, nuvarande ledamöter sitter kvar till nästa årsmöte.
 13. Till Receptur (valberedning) utsågs Anders Johansson och Torbjörn Sjöholm med uppdraget att se över innehåll och mål med föreningens verksamhet.
 14. Hackkorvsfrämjare 2016 är Björn & Birgitta Samuelsson
 15. Övriga frågor. Extra årsmöte blir den 21 oktober. Plats Terrassen
 16. Mötet avslutandes! Jajamensan!

Sekreterare Justerare

Bo Göran Sjögren Sten Dahlberg /Torbjörn Sjöholm